Rezerwacje

Numer karty: PIN: »

Regulamin

obowiązujący od dnia 07-10-2016 r.

 

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „goldengift.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach polskiego prawa wynikających z:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 poz.1225 z późn. zm.) - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.

 

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem goldengift.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

Kontakt z goldengift.pl:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@goldengift.pl;

- telefonicznie: 662 697 163;

- pisemnie na adres: ul. Pomologiczna 3, 96-100 Skierniewice.

 

2. Browar SKC Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego PREZENTU) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

2.1. W przypadku PREZENTÓW, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Browar SKC Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego PREZENTU. W odniesieniu do niektórych PREZENTÓW wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat „B”. Dodatkowe wymagania zawsze są podawane w opisie PREZENTU, a obowiązek upewnienia się że OBDAROWANY je spełnia, spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację PREZENTU to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Browar SKC Sp. z o.o.

 

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Browar SKC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-871), przy ul. Żelaznej 67 lok. 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000525722, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia PREZENTU na rzecz KLIENTA., zwana dalej Browar SKC Sp. z o.o.

- KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Browar SKC Sp. z o.o. – firmie działającej w imieniu własnym i na własny rachunek, PREZENT.

- VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania PREZENTU określonego w tym dokumencie.

- OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - czas, w którym PREZENT musi zostać zarezerwowany poprzez DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA goldengift.pl telefonicznie lub mailowo oraz faktycznie zrealizowany. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Po upływie tego okresu REALIZACJA PREZENTU nie jest możliwa. Niektóre PREZENTY są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. Wyprawa na ryby realizowana jest w okresie od maja do sierpnia. Zawsze jest to wyraźnie oznaczone na VOUCHERZE i w opisie PREZENTU. OKRES WAŻNOŚI VOUCHERA zwykle podany jest na VOUCHERZE, a jeśli nie ma takiej informacji, to można go sprawdzić telefonicznie lub mailowo poprzez DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.

- KARTA GOLDEN GIFT – karta podarunkowa o określonej wartości, jest to dokument (VOUCHER) potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do samodzielnego wyboru PREZENTU dostępnego na goldengift.pl. PREZENT można wybrać tylko raz. Nie jest zwracana niewykorzystana kwota KARTY GOLDEN GIFT.

- OKRES WAŻNOŚCI KARTY GOLDEN GIFT – jest to czas, w którym OBDAROWANY musi dokonać wyboru PREZENTU i zarezerwować jego realizację. Po upływie tego okresu realizacja KARTY GOLDEN GIFT nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚI KARTY GOLDEN GIFT zwykle podany jest na VOUCHERZE, a jeśli nie ma takiej informacji, to można go sprawdzić telefonicznie lub mailowo poprzez DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.

- REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI PREZENTU telefonicznie lub mailowo poprzez DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA goldengift.pl.

- TERMIN REZERWACJI – 30 dzień przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA jest ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. Jeżeli OBDAROWANY dokona REZERWACJI PREZENTU przed upływem TERMINU REZERWACJI, to Browar SKC Sp. z o.o. gwarantuje, że jego PREZENT zostanie zrealizowany w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA upłynie. Po TERMINIE REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA REZERWACJA będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. Browar SKC Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć starań, aby do REALIZACJI PREZENTU doszło, ale nie gwarantuje tego.

- OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do REALIZACJI PREZENTU, określonego w niniejszym regulaminie.

- WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e PREZENT.

- REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi (PREZENTU) na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA PREZENTU możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, gdy VOUCHER jest opłacony.

- PREZENT – towar lub usługa, której wykonanie Browar SKC Sp. z o.o. działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY.

- SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu goldengift.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym regulaminie.

- NUMER REZERWACYJNY – jest to ciąg cyfr lub cyfr i liter, który identyfikuje konkretny VOUCHER i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI.

- NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje zamówienie konkretnego PREZENTU.

- DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA – za jego pośrednictwem OBDAROWANY może dokonać REZERWACJI telefonicznie lub mailowo, ustalić termin oraz szczegóły dotyczące REALIZACJI PREZENTU.

- OPIS PREZENTU – jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY po danym PREZENCIE. Browar SKC Sp. z o.o. zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń użytych na goldengift.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na goldengift.pl mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. Browar SKC Sp. z o.o. dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS PREZENTU był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI PREZENTU.

- DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Browar SKC Sp. z o.o. tj. od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim goldengift.pl skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez KLIENTA formę dostawy.

- PRZELEW TRADYCYJNY - płatność wykonywana przez KLIENTA w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

- PRZELEW ELEKTRONICZNY - płatność wykonywana przez KLIENTA z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem systemów płatności on-line.

 

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Browar SKC Sp. z o.o. działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA PREZENT spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu goldengift.pl.

 

2. Zamówienie PREZENTU następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

a) wybranie PREZENTU, którego zamówieniem zainteresowany jest KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz”,

b) wybranie sposobu, w jaki VOUCHER zostanie KLIENTOWI dostarczony,

c) klikniecie przycisku „dalej”,

d) podanie swoich niezbędnych danych,

e) wybranie sposobu dokonania przedpłaty za PREZENT,

f) kliknięcie przycisku „zamawiam".

g) W sposób analogiczny jak w pkt. 2 a) – f) odbywa się zamówienie i dostarczenie KART GOLDEN GIFT,

h) Po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

2.1. Możliwe jest również złożenie zamówienia na PREZENT przez telefon. W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo informowany jest w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.

 

3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „zamawiam”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Browar SKC Sp. z o.o.

 

4. Warunkiem otrzymania VOUCHERA lub KARTY GOLDEN GIFT jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej goldengift.pl. Przedpłata tam podana, w odniesieniu do PREZENTÓW zawiera podatek VAT.

4.1. W odniesieniu do KART GOLDEN GIFT to stanowią one dokument uprawniający do wymiany ich na samodzielnie wybrany PREZENT, dlatego po zakupie KLIENT może jedynie uzyskać notę księgową (dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty), ale dokument ten nie jest fakturą VAT, ani też paragonem fiskalnym.

4.2. W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.

4.3. W żadnym wypadku ani VOUCHERY ani KARTY GOLDEN GIFT nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji PREZENTÓW.

4.4. Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:

a) poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Browar SKC Sp. z. o.o.,

b) z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich tj. PayU, jako partnera Browar SKC Sp. z o.o.

 

5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Browar SKC Sp. z o.o. w Idea Banku o nr: 07 1950 0001 2006 8554 5391 0003 lub z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU.

 

6. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:

a) drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Browar SKC Sp. z o.o., ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Browar SKC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,

c) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Browar SKC Sp. z o.o., ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Browar SKC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

6.1. W przypadkach określonych w pkt. 6 a) dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt Browar SKC Sp. z o.o., tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w pkt. 6 b) dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt KLIENTA i wynosi 4,20 zł (cztery złote 20/100). W przypadku wyboru dostawy kurierem określonej w pkt. 6 c) pobierany jest od KLIENTA koszt 15,50 zł (piętnaście złotych 50/100) niezależnie od wartości zamówienia.

6.2. W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego VOUCHERA na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty jak w pkt. 6.1.

6.3. Za zakup VOUCHERA w odniesieniu do pkt. 6 b) -c) KLIENT otrzyma również paragon fiskalny lub fakturę, natomiast w przypadku zakupu KARTY GOLDEN GIFT otrzyma notę księgową.

6.4. W odniesieniu do pkt. 6 a) w ciągu 7 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (skan paragonu, faktura VAT, nota księgowa).

 

7. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI PREZENTU jak: miejsce i czas realizacji PREZENTU, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Browar SKC Sp. z o.o. nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI PREZENTU.

7.1. W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ lub z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA, jeśli tu była złożona REZERWACJA odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na 7 dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.

7.2. Browar SKC Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.

7.3. Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

7.4. W OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego VOUCHERA na inny wybrany VOUCHER. Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać raz na następujących zasadach:

a) na VOUCHER uprawniający do realizacji droższego PREZENTU, po dokonaniu stosownej dopłaty,

b) na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o tej samej wartości, co VOUCHER otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,

c) na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o niższej wartości od VOUCHERA otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty,

d) nowy Voucher będzie miał ten sam termin ważności co VOUCHER podlegający wymianie,

f) Wymianie nie podlegają VOUCHERY wygrane w konkursach organizowanych przez Browar SKC Sp. z o.o.

7.5. Wymiany można dokonać telefonicznie za pośrednictwem pracownika DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA.

 

8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA, KARTY GOLDEN GIFT, a termin realizacji PREZENTU (OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA lub KARTY GOLDEN GIFT) jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA jedynie w wersji elektronicznej (eVoucher).

 

9. Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu stosownych szczegółów z WYKONAWCĄ lub DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO podpisanego VOUCHERA. W przypadku odmowy oddania VOUCHERA WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji PREZENTU.

9.1. OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a ODDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.

9.2. WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.

9.3. Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU.

9.4. OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI PREZENTU minimum 15 minut przed ustaloną godziną.

9.5. Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 minut powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

9.6. W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji PREZENTU bezpośrednio z WYKONAWCĄ, o czym jest obowiązany zawiadomić Browar SKC Sp. z o.o., albo ustalenie nowego terminu realizacji PREZENTU następuje za pośrednictwem DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA. W takiej sytuacji Browar SKC Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu czy zakwaterowania.

9.7. Postanowienia pkt. 9.6. stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Browar SKC Sp. z o.o., takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

9.8. W sytuacjach opisanych w pkt. 9.6. i pkt. 9.7. oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji PREZENTÓW, Browar SKC Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym WYKONAWCA lub DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godzin przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z WYKONAWCĄ lub DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA nowy termin REALIZACJI PREZENTU.

 

10. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność minimum jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany PREZENT. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji PREZENTU.

 

11. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej goldengift.pl:

a) podawane są w złotych polskich,

b) podawane są w wartości brutto, z wyjątkiem KART GOLDEN GIFT,

c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

11.1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

11.2. Goldengift.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 

1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA (drogą mailową, przesyłką pocztową lub kurierską), jeżeli PREZENT nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji PREZENTU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Browar SKC Sp. z o.o. pisemnie na adres DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA (ul. Pomologiczna 3, 96-100 Skierniewice) lub na adres biuro@goldengift.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.

 

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

 

2. Browar SKC Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.

 

3. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.

 

4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Browar SKC Sp. z o.o. w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia PREZENTU lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Browar SKC Sp. z o.o. przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

 

5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Browar SKC Sp. z o.o. pisemnie na adres DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA (ul. Pomologiczna 3, 96-100 Skierniewice) lub na adres biuro@goldengift.pl.

 

6. Browar SKC Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

 

7. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych lub kurierskich odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczt Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

V. PRAWO Browar SKC Sp. z o.o. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Browar SKC Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Browar SKC Sp. z o.o. ofertę specjalną.

 

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji

PREZENTU, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Browar SKC Sp. z o.o., takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

 

VI. WSPÓŁPRACA Browar SKC Sp. z o.o. z WYKONAWCAMI ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI FIRMAMI

 

1. Browar SKC Sp. z o.o. wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, zwłaszcza w odniesieniu do PREZENTÓW, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia OBDAROWANYCH, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.

 

2. Browar SKC Sp. z o.o. podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z Browar SKC Sp. z o.o. promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla OBDAROWANYCH w zakresie realizacji/wykonania PREZENTU, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji PREZENTÓW.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest Browar SKC Sp. z o.o.

1.1. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Browar SKC Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Browar SKC Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji PREZENTU.

1.2. Wykorzystanie przez Browar SKC Sp. z o.o. zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.

 

2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.

 

3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Browar SKC Sp. z o.o. swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji PREZENTU, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza pisemnie do Browar SKC Sp. z o.o. na adres DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA (ul. Pomologiczna 3, 96-100 Skierniewice) lub mailowo na adres biuro@goldengift.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji PREZENTU lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. Browar SKC Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

2. Browar SKC Sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.

 

3. Browar SKC Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Browar SKC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji PREZENTU posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości dostarczonego przez niego PREZENTU, Browar SKC Sp. z o.o. podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

 

4. Browar SKC Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.

 

5. Browar SKC Sp. z o.o. zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji PREZENTÓW, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

 

6. PREZENTY znajdujące się na stronie internetowej www.goldengift.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Browar SKC Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem PREZENTU, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ itp.

 

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU Browar SKC Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

 

8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Akceptujemy Platności.Pl
Copyright © GoldenGift 2008-2017